Axtarış: 
Moldova Ombudsmanı Aureliya Qriqoriu ATXƏM-lə əməkdaşlığa hazır olduğunu bildirib
+  -  Çap 
Yerləşdirilib: 21.08.13 | Baxılıb: 2602
VKontakte Moy Mir Facebook Livejournal.com Twitter


Xəbər verdiyimiz kimi, bir neçə gün əvvəl Azərbaycanlıların və digər Türkdilli Xalqların Əməkdaşlıq Mərkəzinin (ATXƏM) sədri İlham İsmayılov Moldova Ombudsmanı Aureliya Qriqoriuya məktubla müraciət etmişdir. ATXƏM sədri məktubda Ombudsmanın Xocalı soyqırımı və Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı tutduğu ədalətli mövqeyinə görə təşəkkür etmiş, xanım A.Qriqoriuya əməkdaşlıq təklif etmişdir. Moldova Ombudsmanı xanım Aureliya Qriqoriu ATXƏM sədrinin məktubuna cavab olaraq, təşkilatla hərtərəfli əməkdaşlığa hazır olduğunu bildirmişdir.

Məktubda deyilir:

Óâàæàåìûé ãîñïîäèí Èëüõàì Èñìàéëîâ!

Ñ áîëüøèì èíòåðåñîì îçíàêîìèëàñü ñ Âàøèì ïèñüìîì î äåÿòåëüíîñòè Îðãàíèçàöèè Ñîòðóäíè÷åñòâà Àçåðáàéäæàíöåâ è äðóãèõ Òþðêî-ÿçû÷íûõ Íàðîäîâ. Ïîëíîñòüþ ðàçäåëÿþ Âàøè ñòðåìëåíèÿ ïî ïðèçíàíèþ Õîäæàëèíñêîãî ãåíîöèäà.  ñâîåì âûñòóïëåíèè â Åðåâàíå ÿ ïðåäñòàâèëà ýòîò ôàêò ñ òî÷êè çðåíèÿ íåäîïóùåíèÿ íàðóøåíèé ïðàâ ÷åëîâåêà â äàëüíåéøåì.Âû ïðàâû, îòìå÷àÿ , ÷òî ìíîãèå îðãàíèçàöèè, äåéñòâóþùèå â Åâðîïå äàæå íå ïîäîçðåâàþò î ñòðàøíûõ ñîáûòèÿõ â Íàãîðíîì Êàðàáàõå, à òå , êòî çíàþò, ñòàðàþòñÿ èçáåãàòü ýòó òåìó. Ìíå, íàïðèìåð, ïðÿìî áûëî ñêàçàíî, ÷òî ÿ íå èìåëà ïðàâà ïîäíèìàòü ýòîò âîïðîñ! Îäíàêî, ÿ ñ÷èòàþ, ÷òî òîëüêî îñîçíàâ âåñü óæàñ õîäæàëèíñêèõ ñîáûòèé, ÷åëîâå÷åñòâî ñìîæåò ñäåëàòü øàã íàâñòðå÷ó âîññòàíîâëåíèþ ïðàâ ÷åëîâåêà â ïîëíîì îáúåìå è óñòàíîâëåíèþ òîðæåñòâà ñïðàâåäëèâîñòè äåìîêðàòè÷åñêèõ öåííîñòåé. Ñ óäîâîëüñòâèåì ñîîáùàþ î ñâîåé ãîòîâíîñòè ê ñîòðóäíè÷åñòâó ñ Âàøåé îðãàíèçàöèåé.

Ñ óâàæåíèåì,
Àóðåëèÿ Ãðèãîðèó, Ïàðëàìåíòñêèé àäâîêàò(Îìáóäñìàí) ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà.

Hörmətli cənab İlham İsmayılov!

“Böyük maraqla Sizin məktubunuz və Azərbaycanlıların və digər Türkdilli Xalqların Əməkdaşlıq Mərkəzinin fəaliyyəti ilə tanış oldum. Sizin Xocalı soyqırımının tanınmasında göstərdiyiniz səylərinizi tamamilə bölüşürəm. Mən Yerevanda öz çıxışımda bu faktı gələcəkdə insan hüquqlarının pozulmasına yol verilməməsi nöqteyi-nəzərindən qeyd etmişəm. Siz haqlısız, Avropada fəaliyyət göstərən bir çox təşkilatlar Dağlıq Qarabağda baş vermiş hadisələrdən xəbərsizdirlər. Bu hadisələrdən xəbərdar olanlar da bu mövzudan yayınmağa çalışırlar. Şəxsən mənə söylədilər ki, mənim bu məsələni qaldırmağa ixtiyarım yoxdur. Lakin, mən hesab edirəm ki, yalnız Xocalı hadisələrinin tam dəhşətini dərk edərək, bəşəriyyət insan hüquqlarının qorunmasına və demokratik dəyərlərə nail olumnasına qarşı addım atmış olur. Böyük məmnuniyyətlə Sizin təşkilatla əməkdaşlıq etməyə hazıram”

VIDEO
Axmaq köpək qaysavadan pay umar. - 17.07.2024
 
And yerimiz,xiyabanımız. - 16.07.2024
 
Xeyirxah tənha qalmaz... - 15.07.2024
 
 El bir olsa,zərbi kərən sındırar. Atalar sözü. - 14.07.2024
 
 
Yuxularımın şəhəri. - 12.07.2024
 
40-cı qap - 11.04.2024
 
Ümidlər doğrulur - 09.07.2024
 
 Digər xəbərlər

Axtarış


Rüstəm Behrudinin təlaşı

Uşaq yaddaşımda qalan təlaş, qorxu və səksəkə bəlkə də məni ayaqda tutan bir səbəb olub. Qaraçöpün yaylalara götürdüyü ağ sürüləri daima təhdid altında olurdu; Ənsəndə hər zaman bir qurdun hənirtisini duyurdun sanki.

Nəriman Əbdülrəhmanlı “İlqar İlkin: Yaşından böyük adam”

Cəmi üç ay əvvəl İlqar İlkinin 45 yaşı tamam oldu...

Türk Dünyası Bələdiyyələr Birliyi türk dünyasına nələr vəd edir?

Sovet rejiminin dağılması nəticəsində 5 Türk dövləti (Azərbaycan, Qazaxstan, Türkmənistan, Özbəkstan və Qırğızstan) müstəqilliyini elan edib müstəqil dövlətlərin sırasında yerini almış oldu.
 Digər xəbərlər
 Ayhan Dəmirçi: “Avropa Azərbaycan məsələsindən narahat olmağa başlayıb”
 
 
Azərbaycanda Ümumdünya Meteorologiya Günü qeyd olunacaq
 
 Digər xəbərlər

Çox oxunan
Dostlarınızdan tövsiyəTarixi məqamlar
 
Aktiv sorğu yoxdur.

İyul.2024
Be.Ça.Çə.Ca.Cü.Şə.Ba.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Axşam: +27.. +29dəyişkən buludlu yağmursuz
Gecə: +25.. +27buludlu yağmursuz
Səhər: +29.. +31buludlu yağmursuz
Gündüz: +31.. +33buludlu yağmursuz
Atm. təziyi: 755
Rütübət: 53 %


free counters

2024 www.atxem.az
Powered by Danneo