Axtarış: 
Ãëàâíàÿ öåëü - Îòå÷åñòâî! - 06.01.2023
+  -  Çap 
Yerləşdirilib: 27.02.23 | Baxılıb: 314
VKontakte Moy Mir Facebook Livejournal.com Twitter


Èëüõàì Èñìàèëîâ: Íàñ òðèæäû çà ñòîëåòèå äåïîðòèðîâàëè.

Äàòà 24 äåêàáðÿ 2022 ãîäà âïèñàíà â ëåòîïèñü íàøåãî íàðîäà êàê åùå îäíà ÿðêàÿ ñòðàíèöà îòå÷åñòâåííîé èñòîðèè, òàê êàê â ýòîò äåíü íà âñòðå÷å ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè Îáùèíû Çàïàäíîãî Àçåðáàéäæàíà Ïðåçèäåíò Èëüõàì Àëèåâ çàòðîíóë ÷ðåçâû÷àéíî âàæíûå ñòðàòåãè÷åñêèå âîïðîñû.

Ñ òîãî äíÿ âñå ýòè âîïðîñû ëåãëè â îñíîâó íàöèîíàëüíûõ ïðèîðèòåòîâ íà áëèæàéøóþ ïåðñïåêòèâó. Ñïåöèàëèñòû è ýêñïåðòû ñ÷èòàþò, ÷òî âûñêàçàííûå ãëàâîé ãîñóäàðñòâà âçãëÿäû òàêæå ìîæíî îõàðàêòåðèçîâàòü êàê ñòðàòåãè÷åñêóþ êîíöåïòóàëüíóþ ïðîãðàììó.

Äëÿ áîëåå ïîëíîãî ïîíèìàíèÿ ñóòè äàííûõ ïðîöåññîâ, à òàêæå èõ çíà÷èìîñòè äëÿ êàæäîãî àçåðáàéäæàíöà ìû ïðîäîëæàåì öèêë áåñåä ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè îáùåñòâåííîñòè Çàïàäíîãî Àçåðáàéäæàíà. È ñåãîäíÿ â ãîñòÿõ ó ãàçåòû «Áàêèíñêèé ðàáî÷èé» ïðåäñòàâèòåëü èíòåëëèãåíöèè Çàïàäíîãî Àçåðáàéäæàíà Èëüõàì Èñìàèëîâ, ïðåäñåäàòåëü Öåíòðà ñîòðóäíè÷åñòâà àçåðáàéäæàíöåâ è äðóãèõ òþðêîÿçû÷íûõ íàðîäîâ.

- Èëüõàì ìóàëëèì, âîò óæå íåêîòîðîå âðåìÿ îáùåñòâåííîñòü íàøåé ñòðàíû â ïðåäâêóøåíèè î÷åðåäíîãî òîðæåñòâà èñòîðè÷åñêîé ñïðàâåäëèâîñòè, ñâÿçàííîé ñ Âåëèêèì âîçâðàùåíèåì â Çàïàäíûé Àçåðáàéäæàí. ×òî ëè÷íî äëÿ âàñ ýòî îçíà÷àåò?

- Íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò Ïðåçèäåíò Èëüõàì Àëèåâ íåîäíîêðàòíî ãîâîðèë, ÷òî àçåðáàéäæàíöû, äåïîðòèðîâàííûå èç Ãåé÷è, Çàíãåçóðà, Èðåâàíà è ñòàâøèå áåæåíöàìè, âåðíóòñÿ íà ñâîè èñòîðè÷åñêèå çåìëè. Ìû âñå âåðèì ñëîâàì ãëàâû íàøåãî ãîñóäàðñòâà.

À òàêæå æäåì ýòîãî ÷àñà, òàê êàê ëè÷íî ìîè ïðåäêè äî ñèõ ïîð ïîêîÿòñÿ â çåìëå Çàïàäíîãî Àçåðáàéäæàíà.

Íàñ ìàãíèòîì òÿíåò òóäà, â ðîäíûå êðàÿ. Çàïàäíûé Àçåðáàéäæàí - ýòî íåîòúåìëåìàÿ ÷àñòü íàøåãî îáùåãî äîìà, Àçåðáàéäæàíà. Çàïàäíûé Àçåðáàéäæàí äëÿ ìåíÿ - ýòî çåìëè ìîèõ ïðåäêîâ. Òàì ìîãèëû ìîèõ äåäîâ, ïî êîòîðûì â äàííûé ìîìåíò õîäèò âðàã. ß ñàì ïðåäñòàâèòåëü èìåþùåãî áîëüøèå òåððèòîðèè âîêðóã îçåðà Ãåé÷à ðîäà Ãàäæèíàñèáëè èç ðîäíîãî Ãåé÷èíñêîãî ìàõàëà.  òî âðåìÿ ìîè ïðàäåäû ïåðå÷èñëÿëè â êàçíó íàëîãè â áîëüøèõ ðàçìåðàõ, òî åñòü îíè èìåëè íàäåëû çåìëè, æèâîòíîâîä÷åñêèå ôåðìû, êîíþøíè, îòàðû îâåö - ìíå áû î÷åíü õîòåëîñü âîññòàíîâèòü ñâîè èìóùåñòâåííûå ïðàâà. Îá ýòèõ ôàêòàõ åñòü àðõèâíûå ìàòåðèàëû, êîòîðûå õðàíÿòñÿ â òáèëèññêèõ àðõèâàõ. Òàêèõ, êàê ÿ, òûñÿ÷è. Ñåãîäíÿ ìíîãèå ëþäè, â 1988 ãîäó âûíóæäåííî èììèãðèðîâàâøèå èç Çàïàäíîãî Àçåðáàéäæàíà èëè íàñèëüíî èçãíàííûå îòòóäà, æèâû, à ó ìíîãèõ óøåäøèõ èç æèçíè åñòü ðîäñòâåííèêè, ïîýòîìó äëÿ ïðîäâèæåíèÿ èõ ïðàâ, ïðàâ ñîáñòâåííîñòè, ïðàâ ãðàæäàíñòâà ìû äîëæíû îáðàùàòüñÿ â ìåæäóíàðîäíûå îðãàíèçàöèè, ïðîâîäèòü êîíôåðåíöèè, êîíãðåññû. Òîëüêî òàê ìû ñìîæåì äîñòè÷ü ñâîåé öåëè.

- Êàê âû äóìàåòå, ÷òî îáåùàþò íàì â áëèæàéøåì áóäóùåì àêòóàëèçàöèÿ âîïðîñà Çàïàäíîãî Àçåðáàéäæàíà íà ôîíå äåîêêóïàöèè Êàðàáàõñêîãî è Âîñòî÷íî-Çàíãåçóðñêîãî ðàéîíîâ è âñòðå÷à ïðåäñòàâèòåëåé Îáùèíû Çàïàäíîãî Àçåðáàéäæàíà ñ Ïðåçèäåíòîì Èëüõàìîì Àëèåâûì?

- Ñåãîäíÿ, ïîñëå 44-äíåâíîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, âûñòóïëåíèé Ïðåçèäåíòà Èëüõàìà Àëèåâà ñ ñàìûõ âûñîêèõ òðèáóí, åãî ðåøèòåëüíîé ïîëèòèêè è ãëîáàëüíîé íàñòóïàòåëüíîé ñòðàòåãèè, êîãäà íà ôîíå ýòîãî ìèðîâîå ñîîáùåñòâî óæå íå îòíîñèòñÿ ïðåíåáðåæèòåëüíî ê àçåðáàéäæàíñêèì ðåàëèÿì, ìû äîëæíû âîñïîëüçîâàòüñÿ èñòîðè÷åñêèì øàíñîì è ðåøèòü âîïðîñ âîçâðàùåíèÿ àçåðáàéäæàíöåâ è â Çàïàäíûé Àçåðáàéäæàí. Âåäü äî âîéíû íàñ íèêòî íå õîòåë ñëóøàòü. Ïðåïÿòñòâîâàëè ìåðîïðèÿòèÿì ïî êàðàáàõñêîìó âîïðîñó, îòêëþ÷àëè ïèòàíèå íàøèõ ìèêðîôîíîâ. Îäíàêî âî âðåìÿ Îòå÷åñòâåííîé âîéíû âçîðû âñåãî ìèðà áûëè ïðèêîâàíû ê Àçåðáàéäæàíó è âûñòóïëåíèÿì ãëàâû ãîñóäàðñòâà. Ãëàâà ãîñóäàðñòâà â ñâîèõ ìíîãî÷èñëåííûõ èíòåðâüþ àâòîðèòåòíûì ìèðîâûì èçäàíèÿì â äîõîä÷èâîé ôîðìå ðàçúÿñíèë ìíîãèå èñòîðè÷åñêèå ìîìåíòû, ñàìó èñòèíó.

Íà âñòðå÷å ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè èíòåëëèãåíöèè Çàïàäíîãî Àçåðáàéäæàíà Ïðåçèäåíò Èëüõàì Àëèåâ ïðîäåìîíñòðèðîâàë ãîòîâíîñòü ðåàëèçîâàòü ñâîè èäåè, îçâó÷åííûå íåñêîëüêî ëåò íàçàä, íà çàêîííûõ îñíîâàíèÿõ, ìèðíûì ïóòåì. Ýòà ñòðàòåãè÷åñêàÿ àòàêà ÿâëÿåòñÿ ñåðüåçíûì ñèãíàëîì òåì ñèëàì, êîòîðûå õîòÿò ïðîäîëæèòü êàðàáàõñêóþ ïðîáëåìó è âíîâü ðàçæå÷ü åå. Äëÿ íàñ ýòî òîæå íàöèîíàëüíàÿ öåëü. Íàøà ãëàâíàÿ çàäà÷à ñåé÷àñ - ðàçðàáîòàòü ñîâìåñòíûé ïëàí äåéñòâèé äëÿ ðåàëèçàöèè ýòîé öåëè. Ïðè ïîäãîòîâêå è ðåàëèçàöèè ïëàíà ñîâìåñòíûõ äåéñòâèé ê ýòîé ðàáîòå äîëæíû áûòü ïðèâëå÷åíû ìîçãîâûå öåíòðû è èíòåëëåêòóàëû. Äëÿ ðàçðàáîòêè ôóíäàìåíòàëüíîé êîíöåïöèè «Âîçâðàùåíèÿ â Çàïàäíûé Àçåðáàéäæàí» ïîìèìî àêàäåìè÷åñêîãî ïîäõîäà íåîáõîäèìî ïðîâåñòè ðåàëüíóþ, ïðàêòè÷åñêóþ ðàáîòó. Î íàøèõ èñòîðè÷åñêèõ çåìëÿõ è ðàçðóøåííûõ ïàìÿòíèêàõ, îñòàâøèõñÿ â íûíåøíèõ ãðàíèöàõ Àðìåíèè, íàïèñàíî íåìàëî ñòàòåé, êíèã è êàðò. Êîíå÷íî, èõ åùå íàäî íàïèñàòü è ïåðåâåñòè íà îñíîâíûå ìèðîâûå ÿçûêè. Ñ÷èòàþ, ÷òî ìåðîïðèÿòèÿ è êîíôåðåíöèè, ñâÿçàííûå ñ ýòèì âîïðîñîì, äîëæíû ïðîâîäèòüñÿ â îñíîâíûõ ïîëèòè÷åñêèõ öåíòðàõ ìèðà. Íàøè äèàñïîðñêèå îðãàíèçàöèè äîëæíû èãðàòü áîëåå àêòèâíóþ ðîëü â ýòîì âîïðîñå è ïîñòîÿííî îêàçûâàòü äàâëåíèå íà Àðìåíèþ. Îñíîâû êîíöåïöèè âîçâðàùåíèÿ äîëæíû áûòü âûíåñåíû íà ïîâåñòêó äíÿ íà ìåæäóíàðîäíîé àðåíå, ìû äîëæíû äîíåñòè äî ìèðà âñþ ïðàâäó î òîì, êàê íàñ òðèæäû çà ñòîëåòèå äåïîðòèðîâàëè. Ñðåäè áîëåå ÷åì 250 òûñ. ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, â ïîñëåäíèé ðàç äåïîðòèðîâàííûõ èç Çàïàäíîãî Àçåðáàéäæàíà â 1988-1991 ãîäàõ, åñòü òûñÿ÷è æèâûõ ñâèäåòåëåé. Îíè ïîäâåðãëèñü ïðèíóäèòåëüíîìó ïåðåñåëåíèþ èç Àðìåíèè, è ïî÷òè ó êàæäîãî èç íèõ áûëè íàðóøåíû ïðàâà ñîáñòâåííîñòè. Ñ÷èòàþ, ÷òî íàøè ñîîòå÷åñòâåííèêè äîëæíû ñèñòåìàòè÷åñêè ñòàâèòü âîïðîñû ïåðåä Àðìåíèåé â ìåæäóíàðîäíûå ñóäû è èíèöèèðîâàòü ñóäåáíûå ïðîöåññû.  ýòîì ñëó÷àå íåîáõîäèìû ñîâìåñòíîå ñîòðóäíè÷åñòâî ñ ÍÏÎ è ïîääåðæêà ïðîåêòîâ.

Ïî ñóòè, âçãëÿäû, âûñêàçàííûå ãëàâîé ñòðàíû, Ïðåçèäåíòîì Èëüõàìîì Àëèåâûì íà âñòðå÷å ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè îáùåñòâåííîñòè Çàïàäíîãî Àçåðáàéäæàíà, ôàêòè÷åñêè ÿâëÿþòñÿ äîðîæíîé êàðòîé, îïðåäåëÿþùåé èñõîäíûå ñòðàòåãè÷åñêèå öåëè ýòîé êîíöåïöèè.

- Êàêîâà âàøà ëè÷íàÿ ðîëü â ïðîöåññå ìèðíîãî âîçâðàùåíèÿ â Çàïàäíûé Àçåðáàéäæàí è ÷òî âû ïëàíèðóåòå ñäåëàòü äëÿ ýòîãî â áëèæàéøåì áóäóùåì?

- Îòâå÷àÿ íà âàø âîïðîñ, êàê ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè, àêòèâíî çàíèìàþùåéñÿ ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ, ìîãó ñêàçàòü, ÷òî íà ðåøåíèå ýòîãî îáùåíàöèîíàëüíîãî âîïðîñà äîëæåí áûòü ìîáèëèçîâàí êàæäûé ÷åëîâåê, êîòîðûé ìîæåò ðåàëüíî âíåñòè ñâîé âêëàä, ñâîþ ïîëüçó. È çäåñü ðå÷ü èäåò íå òîëüêî îá Îáùèíå Çàïàäíîãî Àçåðáàéäæàíà. ß èìåþ â âèäó âñå àçåðáàéäæàíñêîå îáùåñòâî â öåëîì, àçåðáàéäæàíñêóþ èíòåëëèãåíöèþ, íåïðàâèòåëüñòâåííûå îðãàíèçàöèè, ïîëèòè÷åñêèå îðãàíèçàöèè è ïàðòèè, äèïëîìàòè÷åñêèé êîðïóñ, ïîñîëüñòâà, äåéñòâóþùèå çà ðóáåæîì.  ýòîì è çàêëþ÷àåòñÿ åãî ãëàâíîå çíà÷åíèå è íàçíà÷åíèå.

ß è âîçãëàâëÿåìàÿ ìíîé îðãàíèçàöèÿ ïðîâåëè ìàññîâûå è ïðîñâåòèòåëüñêèå ìåðîïðèÿòèÿ âî ìíîãèõ ìåñòàõ Åâðîïû, îñîáåííî â Áðþññåëå, Ñòðàñáóðãå, Ãààãå, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ ïîëèòè÷åñêèìè öåíòðàìè, à òàêæå â ãîðîäàõ, ãäå ðàñïîëîæåíû øòàá-êâàðòèðû ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèé, òàêèõ, êàê Åâðîïåéñêèé ïàðëàìåíò, Åâðîïåéñêèé Ñîþç, Ñîâåò Åâðîïû è Åâðîïåéñêèé ñóä ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà. È êîãäà ìû áûëè óâåðåíû â òîì, ÷òî ìåðîïðèÿòèå, ïðîâîäèìîå â ñòîëèöå êàêîé-òî ñòðàíû, êàêèì-òî îáðàçîì ïîâëèÿåò íà ïîëèòèêó, ëþäåé, ïàðëàìåíò è ðóêîâîäñòâî ýòîé ñòðàíû, òî íàïðàâëÿëè ïèñüìà ïîëèòè÷åñêèì öåíòðàì è ïàðëàìåíòàðèÿì èç åâðîïåéñêèõ ñòðàí, ÷òîáû äîíåñòè ðåàëèè Àçåðáàéäæàíà â ýòîé ñòðàíå, ïîëó÷àëè îòâåòû íà ïèñüìà è ïðîâîäèëè ïëîäîòâîðíûå âñòðå÷è.

Íàïðèìåð, ìû ïðîâåëè ðÿä ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ ïðîäâèæåíèÿ Õîäæàëû è êàìïàíèè «Ñïðàâåäëèâîñòü äëÿ Õîäæàëû» ïåðåä Åâðîêîìèññèåé… Ïî ñóòè, ðàçìåùåíèå Îáùèíû Çàïàäíîãî Àçåðáàéäæàíà íà ìåñòå êàðàáàõñêîé îáùèíû îçíà÷àåò ëîãè÷åñêîå ïðîäîëæåíèå ýòîé ðàáîòû. Äðóãèìè ñëîâàìè, ýòî ôàêòè÷åñêè øàã ïðîòèâ ðåâàíøèñòñêèõ ïîçèöèé àðìÿí, à òàêæå ïðîäîëæåíèå ðàáîòû ýòîé îáùèíû íà þðèäè÷åñêîì óðîâíå.

 òî âðåìÿ ìû âñå áûëè êàðàáàõöàìè. Ìû äîíîñèëè ãîëîñ Êàðàáàõà äî ìèðîâîé îáùåñòâåííîñòè ñ âûñîêèõ òðèáóí è áîëüøèõ ïëîùàäåé ðàçíûõ ñòðàí ìèðà. Ñ ýòîé òî÷êè çðåíèÿ, ÿ äóìàþ, ÷òî, ó÷èòûâàÿ ñåãîäíÿøíèå ïðîöåññû, ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ Êàðàáàõà îò îêêóïàöèè ìû âñå äîëæíû áûòü èðåâàíöàìè, çàïàäíûìè àçåðáàéäæàíöàìè.

Âîò ïî÷åìó ÿ ãîâîðþ, ÷òî êàæäûé ÷åëîâåê ìîæåò è äîëæåí âíåñòè ñâîé âêëàä â ýòî îáùåå äåëî. Ó íàñ åñòü ñâÿçè, åñòü îðãàíèçàöèè, ñ êîòîðûìè ìû ðàáîòàåì. Ìû óæå ìíîãî ëåò ïðîâîäèì ìåðîïðèÿòèÿ â Åâðîïåéñêîì ïàðëàìåíòå. Ïðåäñòàâüòå, â íàøèõ ìåðîïðèÿòèÿõ ó÷àñòâîâàëî äî 60 åâðîïåéñêèõ ÑÌÈ. Íî âû ñàìè çíàåòå, â ýòèõ ñòðàíàõ î÷åíü àêòèâíî àðìÿíñêîå ëîááè. Ìåðîïðèÿòèÿ ìû ïðîâîäèëè ïàðàëëåëüíî, ïðîòèâîñòîÿ àðìÿíñòâó. Íî ìû äîáèâàëèñü ñâîèõ öåëåé ñ êàæäûì ðàçîì.

Òåïåðü, ïîñëå âûñòóïëåíèÿ ãëàâû ãîñóäàðñòâà, íàì ïðåäñòîèò ïðîäîëæèòü ýòó ìèññèþ íà óðîâíå ìåæäóíàðîäíûõ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèõ êîíôåðåíöèé è ðàáîòû, êîòîðóþ ìîãóò âûïîëíÿòü ïðàêòè÷åñêèå îðãàíèçàöèè.  áëèæàéøåì áóäóùåì ýòè ìåðû, âåðîÿòíî, áóäóò ñàìîé òðóäîåìêîé çàäà÷åé. Îäíàêî åñëè ýòà ðàáîòà áóäåò íåïðåðûâíîé, åñëè îíà áóäåò èìåòü ìóëüòèïëèêàòèâíûé ýôôåêò, òî îáÿçàòåëüíî, íåïðåìåííî ïðèíåñåò ñâîè ïëîäû.

Îñòàåòñÿ äîáàâèòü, ÷òî íàñ, êàê ïðåäñòàâèòåëåé ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, ðàäóåò èíñòèòóöèîíàëèçàöèÿ äâèæåíèÿ çà âîçâðàùåíèå àçåðáàéäæàíöåâ â Çàïàäíûé Àçåðáàéäæàí íà âñåõ óðîâíÿõ. Ñåãîäíÿ, êàê è â äíè Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, âñå ãîñóäàðñòâåííûå è îáùåñòâåííûå ðåñóðñû ñïëî÷åíû âîåäèíî è äåéñòâóþò äëÿ äîñòèæåíèÿ åäèíîé è îáùåé öåëè, âåäü íà ïîâåñòêå åùå îäíà íåîòúåìëåìàÿ ÷àñòü íàøåé ðîäèíû - Çàïàäíûé Àçåðáàéäæàí.

Àáóëüôàç ÁÀÁÀÇÀÄÅ,

«Áàêèíñêèé ðàáî÷èé»

VIDEO
Axmaq köpək qaysavadan pay umar. - 17.07.2024
 
And yerimiz,xiyabanımız. - 16.07.2024
 
Xeyirxah tənha qalmaz... - 15.07.2024
 
 El bir olsa,zərbi kərən sındırar. Atalar sözü. - 14.07.2024
 
 
Yuxularımın şəhəri. - 12.07.2024
 
40-cı qap - 11.04.2024
 
Ümidlər doğrulur - 09.07.2024
 
 Digər xəbərlər

Axtarış


Rüstəm Behrudinin təlaşı

Uşaq yaddaşımda qalan təlaş, qorxu və səksəkə bəlkə də məni ayaqda tutan bir səbəb olub. Qaraçöpün yaylalara götürdüyü ağ sürüləri daima təhdid altında olurdu; Ənsəndə hər zaman bir qurdun hənirtisini duyurdun sanki.

Nəriman Əbdülrəhmanlı “İlqar İlkin: Yaşından böyük adam”

Cəmi üç ay əvvəl İlqar İlkinin 45 yaşı tamam oldu...

Türk Dünyası Bələdiyyələr Birliyi türk dünyasına nələr vəd edir?

Sovet rejiminin dağılması nəticəsində 5 Türk dövləti (Azərbaycan, Qazaxstan, Türkmənistan, Özbəkstan və Qırğızstan) müstəqilliyini elan edib müstəqil dövlətlərin sırasında yerini almış oldu.
 Digər xəbərlər
 Ayhan Dəmirçi: “Avropa Azərbaycan məsələsindən narahat olmağa başlayıb”
 
 
Azərbaycanda Ümumdünya Meteorologiya Günü qeyd olunacaq
 
 Digər xəbərlər

Çox oxunan
Dostlarınızdan tövsiyəTarixi məqamlar
 
Aktiv sorğu yoxdur.

İyul.2024
Be.Ça.Çə.Ca.Cü.Şə.Ba.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Axşam: +27.. +29dəyişkən buludlu yağmursuz
Gecə: +25.. +27buludlu yağmursuz
Səhər: +29.. +31buludlu yağmursuz
Gündüz: +31.. +33buludlu yağmursuz
Atm. təziyi: 755
Rütübət: 53 %


free counters

2024 www.atxem.az
Powered by Danneo